info@ydmc.edu.np

 खुल्यो । खुल्यो ।। खुल्यो ।।   भर्ना खुल्यो । यस क्याम्पसमा  त्रिभुवन विश्व विद्यालय स्नातक तह व्यवस्थापन तथा शिक्षा शात्र संकाय तर्फको ४ बर्षे वि.वि.एस र वि.एड. कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७७।०७८ का लागि प्रथम वर्षमा भर्ना खुल्यो । अावेदन फाराम धमाधम वितरण भइरहेको छ । समयमै अाफ्नो सिट सुरक्षीत गर्नुहोस् । थप जानकारीका लागि ०७१ ४००१९३ वा ९८५७०२६३८९ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Yogyaday Dudhnath Tharu Multiple College

 Suddhodhan- 3, Ramawapur, Rupandehi

 071-400193

त्रि.वि.द्वारा स्नातक तह प्रथम बर्षाकाे वार्षिक परीक्षा तालिका प्रकाशन गरेकाे सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७६ सालमा संचालन गरिने ४ वर्षे व्यवस्थापन, मानविकी, विज्ञान र शिक्षाशास्त्र संकाय र ३ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायका नियमित तथा प्राइभेट (पुरा तथा आंशिक) परीक्षा  दिने परीक्षार्थीहरु समेतको परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Examination Schedule: 4 Yrs & 3 Yrs Bachelor Level 1st Year – 2076

 

4 Yrs B.Sc. 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date                    4 Years Science (B. Sc.)

2076/05/20       Chemistry-101

2076/05/23       Mathematics/Botany-101

2076/05/25       Environment Science/Meteorology-101

2076/05/29       Physics-101

2076/05/31       Geology-101/Computer Science-101

2076/06/02       Scientific Communication-101

2076/06 /05      Mathematics-102/Microbiology-101

2076/06/07       Statistics/Zoology-101

4 Yrs B.B.S 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date                             4 Years Management (B. B. S.)

2076/05/22             MGT-201 Business English

2076/05/24             MGT-203 Business Economics

2076/05/26             MGT-213 Principle of Management 

2076/05/30             MGT-211 Accounting of Financial Analysis and Planning

2076/06/01            MGT-202 Business Statistics

3 Yrs B.B.S 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date                         3 Years Management (B. B. S.)

2076/05/20             MGT-212 Cost and Management accounting

2076/05/23             MGT-201 C. English

2076/05/25             MGT-202 Business Statistics

2076/05/29             MGT-203 Business Economics

2076/05/31             MGT-213 Principle of Management

4 Yrs B.Ed. 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date                         4 Years Education (B. Ed.)

2076/05/20             Ed. 412 Philosophical and Sociological Foundation of Education

2076/05/23             Eng. Ed. 411- General English

2076/05/25             Nep. Ed 401- Compulsory Nepali

2076/05/29           Major Subjects – 416

नेपाली शिक्षा ( नेपाली कथा र उपन्यास) Eng. Ed. Foundation of Language and Linguistics/Math. Ed Foundation of Mathematics/Sc. Ed. Chemistry-I/HP. Ed. Foundation of Health Ed./Pop. Ed. Foundation of Population Ed./Geo. Ed. Physical Geography/Eco. Ed. Economics Analysis/Hist. Ed. Ancient and Medieval History of Nepal/Pol. Sc. Ed. Political Thinkers/Ed. Pm. Education Administration-416

2076/05/31                    Major Subjects-417

नेपाली शिक्षा (नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध)  Eng. Ed. Reading writing and Critical Thinking/Math. Ed. calculus-I / Sc. Ed. Physics-I/HP. Ed Foundation of Physical Ed. /Pop. Ed. Quality of life/Geo. Ed. Human Geography/Eco. Ed.  Quantitative Techniques/Hist. Ed. Socio-Cultural and Economics /Pol. Sc. Ed. Political Analysis/Ed. Pm Development of Education in Nepal-417

2076/06/02                    Minor Subjects: नेपाली शिक्षा ( नेपाली कथा र उपन्यास) Eng. Ed. Foundation of Language and Linguistics/Math. Ed. Foundation of Mathematics I/ HP. Ed. Foundation of Health Ed../Pop. Ed. Foundation of Population Ed./Geo. Ed. Physical Geography/Eco. Ed. Economics Analysis/Hist. Ed. Ancient and Medieval History of Nepal/Pol. Sc. Ed. Political Thinkers/Ed. Pm Education Administration/Animal Science-418

2076/06/05                  Minor Subjects: P. Ed. Foundation of physical Edu./Eco. Ed Quantitative Techniques-419/Plant Science-418

3 Yrs B.Ed. 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date                               3 Years Education (B. Ed.)

2076/05/22                 General English -311

2076/05/24                 Com. Nepali-301

2076/05/26                 Ed. - 312 Philosophical and Sociological  Foundation of Education

2076/05/30                 Specialization 316 :Eng. Ed. - Foundation of Language and Linguistics /नेपाली —सामान्य र प्रायोगिक भाषा विज्ञान / Geo. Ed.- Physical Geography / Hist. Ed.- Ancient and Medieval History of Nepal / Pol. Sc. Ed. - Political Thinker / HP. Ed. - Foundation of Health / Pop. Ed.- Foundation of Population Education / Sc. Ed. Botany/ Zoology/Math Ed.- Foundation of Mathematics / H. Sc. Ed./Eco. Ed. - Economic Analysis / Ed. -Education Planning and Management /ICT Ed. 311(Computer Fundamentals & Programming)

2076/06/01                Specialization: - 317 Eng. Ed. - Reading Writing and Critical Thinking / नेपाली – नेपाली नाटक, एकाङ्की रनिबन्ध / Geo. Ed.- Human Geography/  Hist. Ed.- Modern Nepal / Pol. Sci. Ed. -  Political Analysis / HP. Ed.-  Foundation of Physical Edu./Pop. Ed.- Pop. Dynamics and Quantitative Techniques/ Sc. Ed. - Chemistry - I / Math Ed. - Calculus / Eco. Ed.- Nepalese Economics and Quantitative Techniques / Ed. - Education Technology / ICT Ed. -312 (Basic Hardware, Software & Computer Programming

2076/06/05                 Sc. Ed. Zoology-316

3 Yrs B.A. 1st Year      परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date                                   3 Years Humanities (B. A.)

2076/05/20                      C. English-201/F.S.C English-311

2076/05/23                       M. Geography/ Buddhist Studies/M. Linguistic / M. History / M. culture -311, F. S. Basic Films Theory-315

2076/05/25                       M. Economics-311/ M. Music/M. psychology/ M. Journalism/M. Dance/M. Pop. Studies/R.  D. -311, F. S. C. History -313

2076/05/29                       M. Statistics-311/M.. Mathematics-311//F. S. History Film-314/M Pol. Sci. -311

2076/05/31                       M. Sociology /Anthropology/M. Philosophy/M. Social Work-311 /So 401 Introduction to Sociology/ An 311 Foundations in Anthropology

2076/06/02                      C. Nepali/Alt. Eng. -301/F. SC. Nepali-312

2076/06/05                      M. Mathematics-312

2076/06/07                      M. English/Nepali/Hindi/Nepal Bhasha/ Sanskrit/Maithili-311

 

Map